Velikonoční dopis 2019

Napsal uživatel admin dne Pá, 12.04.2019 08:17

Velikonoce Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

1.Korintským 15,17-20

    Milé sestry a milí bratří,
    především Vás všechny srdečně zdravíme a přejeme Vám milost a pokoj od našeho nebeského Otce a Pána Ježíše Krista.
    V záhlaví dopisu je uvedeno několik veršů z prvního listu apoštola Pavla do Korintu. Nebyl-li Kristus vzkříšen, je naše víra marná, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.    Apoštol má pravdu. Jestliže je pro nás Ježíš Kristus jen pozoruhodný člověk, který měl velké a krásné ideály, pro něž trpěl a nakonec zemřel potupnou a krutou smrtí na kříži, jestliže Ježíšův kříž byl definitivní tečkou za jeho životem, je skutečně naše víra marná. Jsme na tom hůř než ostatní lidé, kteří v něho nevěří. Proč si potom komplikovat život následováním Ježíšova příkladu, když nakonec všechno zničí smrt? Je lépe žít pro svůj prospěch a pohodlí bez ohledu na druhé, bez ohledu na pravdu a spravedlnost, a řídit se heslem: Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.
    "Avšak Kristus byl vzkříšen, jako první z těch, kdo zesnuli" vyznává pevně a jasně apoštol. Tato zvěst obsahuje velké potěšení.  Nejprve z ní slyšíme, že utrpení, bolest a nakonec tělesná smrt není tím posledním, s čím člověk musí počítat. Smrt není nejmocnějším pánem. Vždyť Pán Ježíš byl vzkříšen. Cílem našeho putování není smrt, ale nebeský domov. Očima důvěry smíme hledět k tomuto úběžníku, k tomu, co oko nevídalo, ucho neslýchalo a na mysl lidskou nevstoupilo, a z toho čerpat vždy novou naději.
    To druhé, co vyplývá ze zvěsti apoštolových slov: má smysl s důvěrou následovat Ježíšův příklad. To znamená žít v poslušnosti Boží vůle, žít láskou, vzájemně si odpouštět, přinášet oběti pro druhé, zápasit o slušnost a poctivost, prostě vstupovat do šlépějí, které zde zanechal Pán Ježíš. Má to smysl. Neplatí: Jezme a pijme, zítra zemřeme, platí: Ježíš byl vzkříšen. Nebeský Otec se k jeho životu přiznal a přiznává se ke každému životu, který Pána Ježíše následuje.
    To třetí, co smíme zaslechnout z apoštolových slov: Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen a je živ na věky věků. Je nám přítomen. Sami bychom klesli pod tíhou břemen, která život přináší. Ale
s Ním můžeme vítězit. On nás posiluje v našich zápasech, oživuje umdlévající víru a naději.

Srdečně Vás zveme k účasti na velikonočních shromážděních, která se v našem sboru budou konat takto:

  • 18. 4. 2019 Zelený čtvrtek v 18,30 – čtení Pašijí proložené písněmi
  • 19. 4. 2019 Velký pátek v 8,30 -  bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
  • 20. 4. 2019 Hod Boží velikonoční v 8,30 - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 

Při posledním sborovém shromáždění proběhla volba nového staršovstva na období příštích 6 let. Byli zvoleni tito členové sboru: Benešová Stanislava, Jurečka Michal, Kotas Jiří, Kříž Vítězslav, Marie van de Loo, Roučková Zuzana, Uzel Václav, Vávrová Jana, náhradníky Janata Vladimír a Hradecký Jiří. Kurátorem sboru byl zvolen Jiří Kotas a jeho náměstkem Vítězslav Kříž. Zároveň byl do konce roku 2020 zvolen farářem sboru dosavadní farář Petr Hudec. Všem zvoleným přejeme, aby jejich služba byla provázena Božím požehnáním.
    Upozorňujeme, že sbírka na Hod Boží velikonoční bude jako každoročně určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, v tomto roce bude věnován sboru v Bošíně na opravu střechy kostela a fary. Do konce května probíhá také sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Svůj dar můžete předat přímo pokladní Heleně Kotasové nebo zaslat na účet sboru 192982562/0300. Podrobnější informace o Jeronýmově jednotě uvádíme níže.
    A nakonec Vás zveme na všechna další sborová shromáždění, především k účasti na bohoslužbách, které se v Libštátě konají každou neděli v 8.30h., děti zveme na setkávání v pátek v Libštátě v 14,15 a v Semilech vždy v pondělí v 16,45. Biblické hodiny započnou opět na podzim. Děkujeme také všem, kteří zaplatili v loňském roce salár.  Číslo účtu, na které můžete poslat letos finanční příspěvky určené předně na plat faráře a na sborový provoz, je uvedeno v předchozím odstavci.         

a staršovstvo
farář Petr Hudec a kurátor Jiří Kotas

Ještě několik informací k Jeronýmově jednotě.
Každý rok od Velikonoc do konce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka na Jeronýmovu jednotu. Co je Jeronýmova jednota (dále JJ) a jaké má poslání? JJ vznikla 3. 6. 1918 jako podpůrný evangelický spolek. Za cíl si určila sbírat finanční prostředky na podporu evangelických sborů. Konkrétně pomáhat při stavbách nebo opravách kostelů, modliteben, far a evangelických škol. Název navrhnul farář Jaroslav Řepa z Velimi podle Husova přítele Jeronýma Pražského, který pro Kristovu pravdu položil život. Ke spolku JJ se velmi rychle už v roce 1918 připojily všechny sbory naší církve. Původně JJ podporovala nejen stavby a rekonstrukce kostelů, far, modliteben a evangelických škol, ale i jednotlivce v nouzi, zvláště sirotky a vdovy po farářích a také sociální ústavy. Starost o sociální výpomoc později převzaly jiné spolky nebo sdružení a JJ se soustředila jen na podporu staveb a rekonstrukcí církevních budov. Jako spolek fungovala do r. 1953. Potom byla na nátlak státu jako spolek zrušena a přešla pod církev, představenstvo se transformovalo do poradního odboru synodní rady. Tento vnější zásah však nijak neovlivnil její činnost.  Dílo lásky JJ už bylo v církvi vžité, každý uvědomělý člen církve věděl, na co přispívá, a přispíval rád. Po roce 1989 získala JJ nový statut. Nyní je zvláštním zařízením církve. Ač se statut JJ v průběhu století měnil, služba JJ a smysl její činnosti se nezměnil. Jako před sto lety i dnes je nástrojem solidarity v církvi. JJ organizuje tři sbírky v roce. Sbírku darů, která v našich sborech probíhá od Velikonoc do konce května. Tyto prostředky rozdělují volení zástupci ze sborů či seniorátů mezi potřebné sbory. Každý rok se na sbírce darů vybere asi 2 300 000 Kč. Další sbírkou je „Hlavní dar lásky“ (HDL). Je to sbírka, kterou ve sborech konáme při bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Tato sbírka je určena jednomu nejpotřebnějšímu sboru, který je vybrán předchozí rok a tomu je darován HDL. Většinou dosahuje výše cca 950 000 Kč. A konečně od roku 1930 organizuje JJ ještě sbírku na Jubilejní toleranční dar. Z této sbírky se poskytují bezúročné půjčky sborům, které staví či opravují. Bez pomoci JJ by naši předkové nemohli udržovat naši faru a tři kostely v pořádku. Naposledy jsme od JJ v roce 2016 dostali velkorysý dar 350 000 Kč na opravu fary. I to je dostatečný důvod, abychom byli štědří a zapojili se svými dary do bohulibého díla solidarity v církvi, které trvá nepřetržitě už více než jedno století.                                     
Petr Hudec