Sborový dopis VELIKONOCE 2009

Napsal uživatel admin dne Út, 07.04.2009 21:19

Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.

(1. Petrova 2, 4-5)

Milé sestry a milí bratři,
Ježíš je v Bibli přirovnáván ke kameni úhelnému, který završuje stavbu. Tady je nazván kamenem živým. Dává život světu a ukazuje další rozměry našeho života. I my se můžeme stát podobně živými kameny. Máme umožňovat lepší život, šířit kolem sebe dobré věci, nasadit svůj život pro pravdu.
Jako každým rokem zveme ke společným bohoslužbám. Z vnějšího pohledu tak činíme jako nějaká organizace, která se chce prosadit, udržet či rozmnožit členstvo. Jako jednotlivci máme ovšem každý nějaký nedostatek. Jak však věříme, dohromady tvoříme jedinou stavbu. Boží svět, společenství Kristových učedníků a následovníků, lidí dobré vůle… Na tom je povzbuzující, že i my dnes patříme do proudu lidí, kterým ve víře o něco šlo. Do toho proudu jistě patří na počátku Ježíš a po něm mnozí svatí lidé, kteří viditelně pomáhali svému okolí, i naši předci. Ale i naše schopnosti zde mohou najít své uplatnění. Bez nás by tu bylo jedno místo prázdné, něco by chybělo.
Víru si v dnešní době představujeme nejčastěji jako soukromé niterné rozhodnutí. Bohužel se málo lidí shodne na své víře, málokterá rodina ji projevuje společně. Ale ve víře nejsme sami, otevíráme srdce Bohu a usilujeme o to být s druhými. Víra vede k souručenství mezi lidmi. Společná bohoslužba spojuje s Kristem jako nepostradatelným kamenem a se všemi, kteří jsou pro nás vzorem a s kterými chceme být zajedno. Když se ve víře setkáváme, jsme součástí této odvěké Boží stavby. Poselstvím velikonoc je, že náš život je zakotven v jediné stavbě života a stojí na odvážných činech, ale i na mnohém odříkání druhých.

Informace ze sboru:

  • V Libštátě se konají každou neděli bohoslužby od 9 hodin. Každou první neděli v měsíci bohoslužby s dětmi (tzv. rodinné).
  • Pravidelně se bohoslužby konají ještě v Semilech (každou 3. neděli v měsíci od 15:00 v kostele CČSH) a v Nové Pace (každou 1. a 3. neděli v měsíci od 18:00 v kostele CČSH) a přes léto na Spálově.
  • Náboženství se vyučuje ve škole v Libštátě (v úterý od 12:15) a ve Waldorfské škole v Semilech (ve středu od 13:30 a od 15:00 konfirmandi). Všechny děti jsou zvány!
  • Ze stavebních počinů je třeba za tento rok zmínit, že se pokusíme zajistit opravu ohradní zdi hřbitova na Hořením konci v Libštátě. Dále připravujeme výměnu zbylých oken na faře a připravujeme podklady pro stavbu zvonice u našeho doleního kostela v Libštátě (návrh provádí akad. arch. David Vávra)
  • Na faře je možné požádat o křest, církevní sňatek či pohřeb. Farář navštěvuje ty, kteří o to stojí, a všem je k dispozici pro osobní rozhovor.
  • Sbor má učet u Poštovní spořitelny číslo: 192982562/0300
  • Děkujeme všem, kteří jste přispěli na provoz sboru i na další účely!
  • V současné době provádíme revizi kartotéky našich členů. Podle pravidel naší církve je totiž každý pokřtěný členem církve, pokud sám nevystoupí. Evidujeme tak mnoho členů, kteří se odstěhovali, o svém členství v církvi nevědí anebo na které nemáme žádný kontakt. Navíc v dnešní době nesmíme přechovávat osobní data bez souhlasu. Jde nám o to, abychom vykazovali jako členy ty, kteří k tomu dají souhlas a dají nám na sebe nějaký kontakt. Dále od členů očekáváme, že své členství vyjádří také příspěvkem na sbor (tzv. salár - výše je dobrovolná). Tímto Vás prosíme, abyste při práci na revizi s námi spolupracovali.


Radostné a pokojné velikonoční svátky Vám jménem staršovstva sboru přejí: Jiří Kotas, kurátor a Filip Susa, farář