ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2012

Napsal uživatel admin dne Po, 10.12.2012 18:23

Noc odchází a svítá den, ó Pane náš buď pochválen, buď tobě dík, ty Otče náš, že až posud nás v péči máš.

Píseň 640 z Dodatku EZ

Bratři a sestry,

milí členové o přátelé libštátského evangelického sboru, zdravíme vás v adventu, který je časem očekávání veliké vánoční radosti.
Jedním z projevů radosti je zpěv. K němu nás mnohokrát vybízejí bibličtí svědkové. V žalmu 98. například čteme:


Zpívejte Hospodinu píseň novou, nebot' učinil podivuhodné věci.

(Ž 98,1)


Mluví se tady o nové písni, o podivuhodných věcech, ale nejsou pro nás Vánoce spíš svátky, od kterých moc nečekáme, ničím nás nepřekvapí, protože už všechno předem známe?
Jak to bude doma, jaké pohádky uvidíme v televizi, co se bude říkat v kostele. A my si budeme stále notovat tu starou mrzutou písničku, jak je všechno drahé a peněz je málo, lidé i poměry jsou čím dál tím horší, a těch pár svátečních chvil nestojí za všechen ten předvánoční shon, už aby bylo po svátcích.
Anebo vezmeme vážně moudrou radu žalmisty a pokusíme se dívat na věci jako on?
Potom bychom mohli uvidět ty podivuhodné věci, které pro nás Pán Bůh udělal a stále dělá.
Podivuhodné je už to, že mu přes všechny špatné zkušenosti na nás záleží. Právě o vánocích si připomínáme, že se on sám osobně vložil do našich záležitostí, když prožil v Kristu obyčejný lidský život od kolébky až ke hrobu.
V něm vstoupilo do světa Boží království.
To království je všude milosrdenství a obětavost. Kde věrnost Bohu a lidem znamená víc než okamžitý prospěch. Kde sobectví ustupuje lásce, kde je strach vystřídán pokojem. Nejsou to snad podivuhodné věci?
Když vezmeme vážně toto vánoční evangelium, přestaneme s tou starou obehranou písničkou a začneme zpívat píseň novou, plnou radosti a díků.
Máme za co děkovat, máme proč se radovat. Máme i dost lidí, s nimiž můžeme tu radost sdílet třeba právě o svátcích v našem kostele.
Srdečně vás zveme ke všem nedělním i svátečním shromážděním. Využijte příležitosti zastavit s€e naslouchat a zpívat, abychom se všichni společně probudili, obnovili a povzbudili.

Adventní a vánoční kalendář

  • 9.12.2012 v 9.oo Bohoslužby - II. adventní neděle
  • 14.12.2012 v 18.oo Koncert Jizerky v evangetickém kostele v Libštátě. Zazní mnoho krásných písní i české koledy
  • 16.12.2012 v 9.oo Bohoslužby - III. adventní neděle
  • 23.12.2012 v 9.oo IV. adventní neděle Společné bohoslužby s dětmi: Zvěst přicházejících Vánoc
  • 24.12.2012 ve 14.oo Štědrý den - na Spálově Bohoslužby s dětmi: Zvěst přicházejících Vánoc
  • 25.12.2012 v 9.oo Hod Boží vánoční - boholužby s vysluhováním večeře Páně
  • 30.12.2012 v 9.oo Bohoslužby - poslední neděle v roce
  • 6. 1.2013 v 9.oo Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně


Děkujeme všem, kdo jste v uplynulém roce podporovali práci našeho sboru svými modlitbami, osobní účastí i finančně, Pokud ještě nemáte vyrovnán sborový příspěvek (salár), můžete tak učinit při nedělních bohoslužbách, nebo finanční obnos poslat na účet 0192982562/0300
Vaše staršovstvo a kazatel