Bohoslužby v neděli 3.5.2020

Napsal uživatel admin dne Pá, 01.05.2020 22:52
Datum kázání
03.05.2020
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Jan 3,19


Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Amen. Jeremiáš 29,11.

Píseň: 158 Samému Bohu sláva, čest

Modlitba:
Pane Bože, v Ježíši Kristu náš laskavý nebeský Otče, děkujeme ti, že nás máš stále rád, i když k tomu nemáš mnoho důvodů. Protože nedbáme na Tvé zákony, nehledáme Tvou vůli a Tvé cesty. Hledáme často sobecky jen svůj prospěch. A škodíme tím druhým. Podílíme se na ničení životního prostředí a v posledu škodíme sami sobě. V pokoře to vyznáváme. Ale děkujeme, že nad námi nelámeš hůl. Přicházíš k nám stále znovu skrze zvěstování svého slova, které přináší naději, spásu, má moc uzdravit. A tak tě prosíme, aby se to naplnilo i v tuto chvíli. Otevři naše srdce, abychom Tvé slovo zaslechli, přijali, a nechali v sobě působit. Aby nás Tvé slovo přivedlo k vyznání hříchů, k obrácení a vykročení na Tvé cesty, které nám ukazuješ.                Amen.    

Čtení: Mt 25, 31 – 46

 1. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
 2. a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
 3. ovce postaví po pravici a kozly po levici.
 4. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
 5. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
 6. byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
 7. Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
 8. Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
 9. Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
 10. Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
 11. Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
 12. Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
 13. byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
 14. Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
 15. On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
 16. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

   

  Píseň: 217 Povstali jsme z lože svého, hledáme království tvého…

  Text kázání: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali temnotu. Jan 3,19.

  Milé sestry a bratři!
  V poslední době slyšíme z úst mnoha lidí i politiků a vědců, že současná pandemie je varování pro lidstvo. Že je třeba si z ní vzít ponaučení. A z kruhů lidí náboženských se často ozývá hodnocení, že jde o Boží trest. Pandemii na nás seslal Pán Bůh, protože se už nemohl dívat na to, co tady na zemi my lidé provádíme. Nemohl se už dívat na to, že většina lidí na zemi činí, co je zlé v Božích očích. A proto Pán Bůh zasáhl a poslal na nás covid 19. To, že jde o Boží soud a trest ovšem odmítají mnozí vážení teologové, kteří vystupují v mediích. Naposledy jsem slyšel Tomáše Halíka, jak v rozhovoru říká: Covid 19 není Boží trest na lidstvo. To ať nikdo neříká. To je rouhání. Bůh je dobrý. A mnohý věřící člověk se v tom motá a motá. Jak to tedy je?
  Rád bych se k tomu v dnešním kázání vyjádřil. Bude to kázání o Božím soudu a Božích trestech. Vyjdu ze dvou biblických textů, které mi osobně velmi pomáhají  v základní orientaci v těchto otázkách.
  V Bibli se píše o Božím soudu a trestu či osvobození ve dvojím smyslu. Jednak bibličtí svědkové věří v generální Boží soud. Jednou v budoucnu Bůh posoudí život každého člověka a ti, kdo obstojí, půjdou do věčného života, a ti, kdo neobstojí, půjdou do věčných muk (řečeno obrazy z podobenství). A proto, člověče, záleží na tom, jak žiješ. Tvé dobré skutky nejsou marné, záleží na nich, neztratí se, půjdou s tebou až k tomu generálnímu soudu a do nebe. Pán Bůh je zná, vidí, oceňuje a ocení. Ony mají velkou sílu, ačkoli to třeba teď nevidíš. Už teď mají velkou sílu a nebudou zapomenuty ani na věčnosti. Tuto víru v poslední soud, jak ji najdeme ve Starém zákoně, nezpochybnil ani Ježíš a ani křesťanská církev. Tuto víru dokonce církev vložila do svého vyznání víry. Na konci druhého článku apoštolského vyznání říkáme, že Kristus vstoupil na nebesa, kde sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.  V tomto vyznání křesťanské víry registrujeme oproti starozákonním vyznáním jen upřesnění, že Bůh svěřuje soud Ježíši. On bude tím soudcem. Jednou řekl farář Luděk Rejchrt, že my křesťané nevěříme v osud, ale v soud. A tak věříme ve svobodu a odpovědnost. Ale podle čeho budeme posouzeni? O tom je právě podobenství o posledním soudu - viz dnešní první čtení z Písma. Je to samozřejmě podobenství, příměr. Není to popis, jak to bude. Ale přece podobenství na položenou otázku zřetelně odpovídá. Budeme souzeni podle toho, zda jsme soucítili s potřebnými lidmi a pomohli jim, nebo nesoucítili a nepomohli jim. Pán Ježíš řekne těm spravedlivým: Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mne, byl jsem nemocný, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. A půjdou do věčného života. Zatímco ti druzí, kteří neviděli potřebné, nepomohli, ti, kteří mysleli jen na sebe, půjdou do věčných muk. Na podobenství je také zajímavé to, že u posledního soudu nebude rozhodovat, zda jsi křesťan, muslim, buddhista, hinduista, ateista atd., nebo zda jsi bílý či černý, nýbrž jen to, zda jsi posloužil Kristu, který k nám přichází v těch potřebných, anebo neposloužil. To je tedy ten první text, který by měl každý z nás dobře znát. Věříme v poslední soud, který nastolí spravedlnost, nevěříme v osud.
  Ale o Božím soudu a Božích trestech se píše v Bibli ještě ve smyslu jiném. Totiž tak, že Boží soud probíhá už teď. Pozoruhodně o tom píše evangelista Jan. Jan nezpochybňuje víru v poslední soud, o němž jsem právě mluvil, ani náhodou, ale mluví současně o tom, že Boží soud probíhá už dnes. A jak? V čem můžeme spatřovat Boží soud? Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zvolili temnotu. Jen na vysvětlenou. Jan, když mluví o světle, myslí na Ježíše. Podle Jana tedy Boží soud je totéž, co důsledky lidského jednání. Důsledky toho, že jsme si místo světla vybrali temnotu. Boží soud a trest je ten dopad naší špatné volby. Četl jsem jednou pěkné vyjádření. Bůh, když člověk stojí tvrdohlavě na svém, ignoruje Boží vůli, řekne: Jak chceš, člověče, děj se tedy tvá vůle, ale pamatuj, že si poneseš důsledky. Jan tedy radikálně mění lidovou představu o Bohu, který na nás z nebe sesílá různé pohromy, třeba i covid 19 nebo sucho. Bůh je dobrý, poslal nám na svět světlo, Ježíše. Jenomže na nás je, abychom volili mezi světlem a temnotou. A když nás tedy zasáhnou nějaké špatné věci, nemáme je svádět na Pána Boha, nýbrž se máme spíše ptát: Je to náhoda nebo důsledek našich hříchů? Nepadá nám na hlavu to, co jsme sami zavinili, když jsme si vybrali místo světla temnotu?  Není ta dnešní pandemie důsledkem našich hříchů? Není katastrofální sucho, které tu nebylo už 500 let, důsledkem naší nenasytnosti? To jsou podle našeho biblického textu správně položené otázky.
  Pokusím se tedy v závěru kázání povědět několik poznámek k položeným otázkám. Je covid 19 důsledek hříchů lidstva? Po pravdě řečeno nevím, netroufnu si k tomu něco povědět. Nikdo neví, kde se virus vzal. Odpovědi na otázky, jaké poučení z pandemie pro lidstvo plyne, sice slyšíme, ale žádná z nich mě nezaujala. Myslím, že na takové odpovědi je příliš brzy. Kromě takových odpovědí, že nás pandemie učí více si vážit zdraví, dbát na hygienu atd. Takže mě osobně, když uvažuji o pandemii, napadá spíše Ježíšovo slovo, že lidská nemoc je tady proto, aby se na nemocném zjevila sláva Boží. Chce tím říci: Nemoc, a já to vztahuji i na tu dnešní pandemii, je tu proto, aby byla léčena, aby nemocný byl uzdraven, aby nemoc byla poražena. Aby se v úsilí lékařů a všech dalších, kteří s nemocí bojují, ukázala Boží láska a dobrota, Boží sláva.
  Ta dnešní pandemie, která tu je a snad za pár měsíců odezní, ovšem jen na krátký čas zakryla jiný problém lidstva. Myslím na klimatickou změnu a její důsledky, kterým je třeba sucho. A tady už si troufnu odpovídat na otázku, zda to všechno je důsledkem lidských hříchů. Ano, je. Vzpomínám na to, jak před padesáti lety „Římský klub“(což byla parta vědců z celého světa) predikoval, co nastane, když lidé nezmění způsob života. Co nastane, když se nezastavíme a budeme nadále zvyšovat průmyslovou výrobu a produkovat víc a víc skleníkových plynů, když…. Když nevezmeme vážně slova Světla světa, Ježíše, že nejde sloužit Bohu i mamonu současně. Nu a predikce Římského klubu se dnes doslova a do písmene naplňují. Teď by mohla následovat přednáška, ale ta se do jednoho kázání nevejde.
  A úplně na závěr bych rád zmínil, že konečný smysl Božích soudů a trestů podle Bible není trest, ale záchrana. Zvláště proroci o tom takto mluví. Říkají, že Boží tresty přicházejí proto, aby byl člověk zachráněn. Podle proroků je to vlastně léčebný proces. Trest přichází, aby člověk poznal a vyznal své hříchy, aby se obrátil, nejen o jeden stupeň, ale o 180 stupňů a pak vykročil správným směrem.                                                                           Amen.

  Píseň: 611 Není lepší na tom světě …

  Sborová ohlášení: Bratři a sestry, situace vypadá nadějně, začneme se scházet k bohoslužbám od neděle 17. 5.

  Píseň: 368 ze Svítá – Víc, než oko spatřit smí, víc než slovo vypoví, víc než srdce toužit zná, Bůh ti dá. …

  Přímluvy: Pane Bože, prosíme tě za životní prostředí, které trpí lidskou pýchou a nenasytností. Prosíme tě, aby mocní a vlivní tohoto světa přijímali potřebná opatření, která chrání naši přírodu. Prosíme tě i za každého z nás, abychom dokázali žít odpovědně vůči druhým i vůči přírodě.
  Prosíme za všechny nemocné, prosíme za ty, kteří o ně pečují. Prosíme za ty, kteří jsou v této době v nepřetržité službě, aby bránili šíření nákazy a jejím dopadům.
  Prosíme za církev, aby jasně a zřetelně ukazovala k tomu, který je Světlem světa. Prosíme tě i za náš sbor. Žehnej naší službě a v tichosti ti předkládáme osobní prosby… Otče náš…

  Poslání: Pán Ježíš praví: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

  Požehnání: Ž 121 5-8

  1. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
  2. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
  3. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
  4. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

   

  Píseň: 690 – Soudce všeho světa Bože.