Bohoslužby 28. 3. 2021

Napsal uživatel admin dne So, 27.03.2021 14:10
Datum kázání
28.03.2021
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Mt 26, 42


Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Hospodine, smiluj se nade mnou, odpověz mi, Ty jsi má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj. Ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Ž 27, 7a 11

Píseň: Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

Modleme se s Charlesem Kingsleyem: Věrný Spasiteli, který jsi pro nás vytrpěl smrtelnou úzkost, vpiš svou lásku tak hluboko do našich srdcí, aby ji nemohly vyhladit ani radost, ani bolest, ani život, ani smrt.
Ty jsi chléb života, který byl pro nás lámán a obětován. Dej i nám, abychom se radostně dovedli pro tebe obětovat. Tys vinný kmen a my ratolesti. Dej, aby tvá svatá krev, kterous na kříži pro nás vylil, proudila naším srdcem i naším duchem jako životodárná míza. Plň nás svou spravedlností, abychom se mohli stávat obětním darem připraveným pro tebe. Pomoz nám, Pane, abychom žili jako ti, kteří nepatří sami sobě, protože byli vykoupeni tvou krví. Tvoji jsme od první minuty svého zrození, tvoji zůstaneme na věky.

Čtení: Mt 26, 30 - 46

 1. Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
 2. Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘
 3. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“
 4. Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“
 5. Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“
 6. Petr prohlásil: „I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.“ Podobně mluvili všichni učedníci.
 7. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“
 8. Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost.
 9. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“
 10. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
 11. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
 12. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“
 13. Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“
 14. A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.
 15. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
 16. Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
 17. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“

 

Píseň: 440 Ozvi se Pane můj

Základ kázání Mt 26, 42

 1. Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“

 

Milí bratři a milé sestry, půjdeme dnes dál pašijním příběhem podle Matouše. Mimochodem pašije znamenají utrpení. To slovo je od řeckého slova paschein, což znamená trpět. Pašijní příběh je příběh utrpení Páně. Ale pesach se nazývají židovské Velikonoce, židovský Hod beránka, o něm byla řeč minulou neděli. A pesach znamená přeskočit, přejít, od toho, že anděl smrti v Egyptě, když pobíjel prvorozené, přeskočil dveře Izraelců, kteří je měli pomazány krví beránka. Paschein,  pesach jsou podobná slova, obě označují Velikonoce, ale každé znamená něco jiného.

Když Ježíš ustanovil večeři Páně, zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Hod beránka končil tradičně zpěvem žalmů 113 – 118.  Ježíš s učedníky opouští nebezpečný Jeruzalém a jdou do zahrady Getsemanské na úpatí Olivové hory, které je hustě porostlé olivami a lze se zde dobře skrýt.

Tu jim Ježíš řekl: Vy všichni ode mne této noci odpadnete. Před chvílí mluvil o zradě jednoho. Nyní mluví o tom, že odpadnou všichni. Všichni odpadnete, neboť je psáno: Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Všichni mě opustíte, zapřete, zradíte. Ale po svém vzkříšení, pokračuje Ježíš, vás předejdu do Galileje.

Už dříve jsem zmínil, že se Ježíš ztotožňuje s postavou trpícího božího služebníka, o kterém píše prorok Izajáš. Všichni si budou myslet, že ho Bůh trestá za jeho hříchy, ale on ponese trest za naše hříchy. Zemře, a přece uvidí potomstvo, jeho utrpení přinese spravedlnost mnohým. To, co Ježíš říká o pastýři, kterého budou bít a ovce se rozutečou, ale po svém vzkříšení je předejde do Galileje, kde se opět setkají, odpovídá slovům Izajáše.

Když Ježíš předpověděl, že ho všichni opustí, ozval se Petr: Kdyby tě opustili všichni, já ne. A Ježíš mu odpovídá známou větou: Petře, dřív, než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.

Přišli do zahrady getsemanské. Getsemane znamená lis na olej. A Ježíš řekl učedníkům: Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovce. To byli zřejmě tři nejbližší. Několikrát v evangeliu podle Matouše se tato trojice objevuje v rozhodujících chvílích nebo pro Ježíše zvláštních chvílích: při proměnění na hoře, při vzkříšení dcerky Jairovy. Smutná ironie je v tom, že Ježíš tak spoléhá na Petra, a on ho za okamžik zapře. A Zebedeovci před nedávnem prohlásili, že mohou pít kalich, který on pije, a nakonec utečou.

Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se.

Ježíš bojuje nejtěžší zápas svého života. V tuto chvíli je ještě čas, aby si zachránil život. Může se ztratit ve tmě v olivovém háji a pak se uchýlit někam do bezpečí. Ale zároveň cítí, že tak by opustil poslání, které mu Bůh svěřil, že by to nebylo správné. O to jde v modlitbě Getsemanské. Ježíš se modlí: Otče je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak chceš Ty. A po chvíli ještě jednou prakticky stejnými slovy: Otče, není-li možné, aby mě ten kalich minul, a musím-li jej pít, buď vůle Tvá. Ježíš by si přál, aby si zachoval život, aby ho minul ten kalich, aby se vyhnul utrpení a násilné smrti. A stále je tu možnost, aby se tak stalo. Aby se stalo, co on chce. Ale ví, že by to nebylo správné, že by to nebylo podle Boží vůle. A v modlitbě zápasí, aby měl sílu v tuto chvíli Boží vůli přijmout.  

Ježíšův přetěžký getsemanský zápas mi přiblížil film „Skrytý život“ (A Hidden life). Děj se odehrává podle skutečných událostí v malebné rakouské vesničce uprostřed krásných hor za druhé světové války. Hlavní hrdina, Franz, žije poklidný život v kruhu rodiny až do chvíle, kdy je povolán do Hitlerovy armády a chtějí po něm, aby podepsal slib věrnosti Hitlerovi. Franz ví, že Hitler je zločinec a podepsat nechce. Celá vesnice se proti němu postaví, neboť jeho zásadový postoj by vesnici mohl ohrozit. Franze zavřou a převezou do vězení v Berlíně. Nabízejí mu, že by mohl nastoupit do armády jako zdravotník, nemusel by mít zbraň. Jen je třeba, aby podepsal slib věrnosti. To je přece formalita, Franzi, nic se nestane, přežiješ válku někde v ústraní. Franz bojuje těžký vnitřní zápas. Ví, co ho čeká, když nepodepíše, gilotina. Chtěl by se jednou vrátit domů, k rodině a žít normální život, ale musel by udělat, co se mu příčí, co není správné, co není podle Boží vůle. Bojuje přetěžký boj. Nakonec nepodepíše a popraví ho. A film končí záběry na vesničany, kteří se stydí sami za sebe, za svou zbabělost, za to, že nikdo Franze nepodržel. Chtějí své viny nějak napravit, a tak nesměle začnou pomáhat vdově a sirotkům. Režisérovi Malickovi se skvěle podařilo přiblížit velikonoční drama. Mimo jiné přiblížit smysl prosby: buď vůle tvá. Mnoho lidí té prosbě rozumí tak, že jde o pasivní odevzdání se osudu. Ale to je velký omyl.  Ježíš, a po něm Franz, těžce zápasí. Mají na vybranou. Udělat, co je správné, a o život přijít, nebo se uklidit od ústraní a život si zachránit. Udělat, co by sami chtěli, anebo udělat, co je správné, co je podle Boží vůle. Ježíš i Franz v nejtěžší modlitbě svého života dospějí k rozhodnutí: Ne, co chci já, ale co chceš Ty, Bože, Tvá vůle se staň.

I my se ocitáme v takových situacích. Pravda, ne tak vyostřených, že by jednou z alternativ byl opravdový kříž či gilotina, ale přece těžkých. V situacích, kdy stojíme před otázkou udělat to, co je správné, podle Boží vůle, a vypít kalich hořkosti, nebo volit cestu pohodlnou, udělat, co my chceme. A právě na těchto křižovatkách nám Ježíš přichází na pomoc a posiluje nás, on ví, jak je takové rozhodování těžké, rozumí naší slabosti, protože si tím vším sám prošel. Amen.

Píseň: 502 V pokoře srdce svého přicházím, Kriste, k tobě, posilniž prosím mdlého, světa by nekles v zlobě.  

Ohlášky: Srdečně zveme na bohoslužby o Velikonocích na Velký pátek v 9 hodin s VP a na Hod Boží velikonoční také v 9 hodin s VP. Sbírka na Hod Boží bude věnována na Hlavní dar lásky JJ, na statické zajištění kostela v Brně Židenicích. Protože je nouzový stav, budeme při bohoslužbách dodržovat vládní nařízení.

Píseň: 692 Temnou divnou mlhou bloudím sem a tam

Modlitba: Pane náš, prosíme o pomoc, abychom dokázali jako křesťanský sbor i jako jednotlivci vyznávat jako ty: ne, co chci já, ale co chceš ty: buď vůle Tvá. A nejen vyznávat ústy, ale celým životem. Posiluj nás, abychom dokázali volit to, co je dobré podle Tvé vůle, ne, co je pro nás pohodlné a snadné. A pomoz nám, ať uneseme i důsledky takové volby. Děkujeme ti za všechny, kteří nám dali dobrý příklad. A když zklameme jako učedníci, odpouštěj nám. Prosíme za ty, kteří právě stojí v takovém těžkém vnitřním zápase. Děkujeme ti za náš sbor, za to, že se můžeme vzájemně posilovat ve víře. Vyslyš nás, když k tobě spojeni v duchu voláme: Otče náš, který jsi v nebesích…..

Poslání: Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života.

Požehnání: I když půjdeš roklí šeré smrti, neboj se zlého, neboť já s tebou budu,

Píseň: 419 Mocný Bože při Kristovu zachovej nás spásy slovu.