Bohoslužby 18. 10. 2020 v době nouzového stavu

Napsal uživatel admin dne So, 17.10.2020 14:08
Datum kázání
18.10.2020
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Ep. Galatským 5,13-15

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého amen.
Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Slávu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Píseň: 639 Hned zrána vzdej díky v písničce chval

Modlitba: Pane Bože, Útočiště naše, Ty víš, jací jsme a co děláme, vidíš do našich srdcí. Přicházíme k Tobě z námah a starostí, se svými touhami a zklamáními, se vším, co nás těší i co nás tíží. Pane, přijď k nám a pomoz nám. Pomoz nám slyšet a rozumět. Promluv k nám své slovo skrze dnešní čtení a psané kázání, modlitby. Mluv k nám, abychom poznali Tvou vůli, dej nám odvahu a sílu k dobrému slovu a činu. Mluv k nám, když jsme sami a potřebujeme druhé lidi, když si příliš důvěřujeme nebo si věci usnadňujeme. Dej nám dar rozumu zdravého. Přijď ke každému z nás do jeho skryté nouze, přijď k nám a pomoz nám. Amen.

Čtení: ep.Filipenským 2,5-11

  1. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:
  2. Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
  3. nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
  4. se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
  5. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
  6. aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
  7. a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

 

Píseň: 209 Ó slunce spravednosti, můj Pane Ježíši

Text kázání: ep. Galatským 5,13-15

  1. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
  2. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
  3. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.

 

Milé sestry a bratři,
dnes bych nám všem chtěl připomenout dva texty z Pavlových epištol. Ten první je zásadní teologické východisko křesťanské víry i života. Ten druhý je aplikace tohoto východiska do konkrétní situace. Vyložíme si texty postupně a nakonec se pokusím o aktualizaci do dnešního času.

Tedy nejprve vyložím první text z epištoly Filipským. Výklad bude poměrně hutný, ale výhodou psaného textu je, že se k němu čtenář může několikrát vrátit. Text začíná výzvou: Bratři a sestry, nechť je mezi Vámi takové smýšlení jako v Ježíši Kristu. Pavel tím chce povědět, aby věřící křesťané měli v sobě a mezi sebou takové smýšlení, jaké projevil náš Pán Ježíš Kristus nejen jednotlivými skutky, nýbrž celou podobou svého pozemského bytí. Ježíš Kristus je pro křesťany závazný příklad, ano, lze říci zákon jejich života. Apoštol z toho příkladu Kristova života vyzdvihuje jeho pokoru. Ježíš Kristus ji projevil ve dvou dějstvích. Nejprve tím, že On, bytost nebeská, vstoupil do našeho lidského života, a potom tím, že jeho lidství bylo ponížené a trpící. To je základní obsah první poloviny textu. A nyní k podrobnostem. V textu čteme, že Ježíš, ač byl roven Bohu, na své rovnosti nelpěl, ale stal se jedním z nás. Tím je řečeno, že počátek Ježíšovy existence nespadá v jedno s jeho narozením v Betlémě. On existoval od počátku, pak se narodil a vstoupil jako člověk do našeho světa, jak o tom vyprávějí evangelia, nyní jako Vzkříšený působí skrytě, je všude tam, kde se dva neb tři sejdou v jeho jménu a nakonec přijde podruhé, aby v moci a slávě nastolil Boží království, jak to zaslíbil.

Ježíš tedy byl před svým narozením v Betlémě praexistentní božskou bytostí. Ale z lásky k nám se své božské podoby zřekl a stal se jedním z lidí. Vzal na sebe podobu služebníka, ponížil se a v poslušnosti podstoupil i smrt na kříži. V kříži jeho ponížení dosáhlo vrcholu. V tom bodě se křivka obrací, neboť na dobrovolné ponížení svého Syna Bůh odpověděl tak, že ho povýšil a udělil mu jméno nad každé jméno. Povýšení se stalo jeho vzkříšením a vzetím na pravici Boží. To jméno nad každé jméno je zřejmě jméno Pán. A Pán je podle Starého zákona jméno Hospodina. Ježíšovi se tak dostalo jména rovného s božím jménem, a tak rovnost s Bohem, kterou nepokládal za své božské právo a svobodně se jí zřekl z lásky k lidem, mu byla vrácena jako odpověď na jeho pokoru. Před tímto jménem se musí sklánět každé koleno, nejen lidské, nýbrž i bytosti nebeské, pozemské a podzemní, tedy celý vesmír. Takže Ježíš Kristus, jeho dílo spásy, má vesmírný význam. Zatím to poznává jen věrná církev, ale jednou se tento Kristův vesmírný význam jasně, viditelně, slavně mocně projeví a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. To je tedy výklad našeho textu. A ještě připomeňme to zásadní, co v textu čteme. Jde o výzvu, aby v nás a mezi námi bylo takové smýšlení jako v Ježíši Kristu. Abychom tedy jako On se zřekl svých božských práv ve jménu lásky k lidem i my se zříkali svých lidských práv ve jménu stejné lásky.

A nyní druhý text. Co to konkrétně znamená vzdávat se svých lidských práv ve jménu lásky? V epištole Galatským tento princip Pavel aplikuje na lidskou svobodu. Píše křesťanům v Galácii. Bratři a sestry, vy jste povoláni ke svobodě. Jste skrze Krista boží děti. Vaším Pánem je jen Ježíš Kristus. Žádná vláda, žádná mocnost už nad vámi nepanuje. Avšak nemějte svobodu, za příležitost k prosazování sebe sama, nýbrž služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut do jedné věty: Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Tedy, tak jako se Kristus zřekl svých božských práv ve jménu lásky k nám lidem, i my se máme zříkat svých lidských práv kvůli lásce k lidem, předně k těm ohroženým, všelijak potřebným. Pavel, když toto píše, myslí na křesťany v Galacii, kteří pochopili dar svobody jako libovůli. Jsem svoboden, a tak si mohu dělat, co se mi zlíbí, bez ohledu na druhé. Svobodu zaměnili za svévoli. Pavel dostává zprávy, jak takové nepochopení křesťanské svobody rozkládá sbory. Píše těm, kdo takto pochopili křesťanskou svobodu: Jestliže se koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nevyhubili.

A nyní to třetí. Co to všechno znamená pro mě. Začnu ze široka. Jak se píše ve starozákonní knize Kazatel, jsou různé časy, které se mění. Je čas rození a umírání, je čas setby, je čas sklizně, je čas bořit, je čas stavět. Jsou různé časy, které nejsou věčné, jeden čas odchází a druhý přichází. A my nyní žijeme v čase covidu. Co pro mě znamená Pavlova výzva, aby při mně bylo smýšlení jako v Ježíši Kristu právě uprostřed času, který všichni prožíváme? Abych se ochotně zříkal své křesťanské svobody ve prospěch ohrožených bližních. Co to pro mě znamená v době covidu, která taky jednou pomine, jako každý čas. Nu, ptám se, kdo jsou dnes ti nejohroženější, kvůli nimž se mohu zříci své svobody, abych jim prokázal lásku, abych jim pomohl. Těch ohrožených je dnes u nás mnoho. Lidé, kteří přišli o práci a živnosti. Rodiče, kteří musejí zvládnout svoji práci a současně učit doma děti. Něco o tom vím, mám čtyři děti a 13 vnoučat, většinou školou povinných. Takže když žena chodí do práce, muž je na home office a doma jsou čtyři děti školou povinné, je to nelehká situace, jak říká můj zeť, je to „ psycho“. Avšak ti v současné chvíli nejohroženější, jsou pro mě jednak lékaři a zdravotní sestry a vlastně všichni pracovníci ve zdravotnictví a pak senioři. Ti první se starají o nemocné, kterých v nemocnicích rychle přibývá. Když vidím obrázky z nemocnic, jak na covidových odděleních pobíhají sestry i lékaři ve „skafandrech“, jsou už fyzicky a psychicky vyčerpaní, slouží s vědomím, že ta krize teprve začíná a bude hůř, není mi dobře. Nesmírně je obdivuji. V tom „skafandru“ bych nevydržel ani hodinu, zbláznil bych se. A senioři. Všimli jste si, že o seniorech se do tohoto týdne mluvilo méně než na jaře, a že přibývá cynických hlasů, které říkají: no, umírají vlastně jenom staří lidé, kteří by stejně brzo umřeli, covid to jen urychlil. Tak z takových řečí je mi opravdu zle.

Takže tak to mám já. A proto budu myslet na to, abych omezil své sociální kontakty na minimum a nasazoval si nepříjemnou, otravnou a znesvobodňující roušku tam, kde je vícero lidí. To všechno, protože chci nějak přispět svým maličkým dílem ke zploštění křivky nárůstu nakažených lidí, a tak pomoci lékařům a sestřičkám a seniorům, aby ti první neměli tolik pacientů a těch druhých umíralo míň. Možná, že na mě vůbec nezáleží, ale třeba ano, a to je pro mě podstatné. Amen.

Píseň: 631 Nám pomoz Pane milý tvé slovo správně znát a přijmi dík, že nás máš všechny rád.

Ohlášky: V této nepříznivé době, kdy se nemůžeme scházet, vám budeme posílat bohoslužby vypracované písemně. Prosíme, víte-li o někom, kdo nemá příležitost si je takto přečíst a měl by zájem, vytiskněte je a předejte. Ve větších sborech naší církve vysílají bohoslužby online, můžete při nich být přítomni přes internet. https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm  

Přímluvy:
Pane Bože,
modlíme se za seniory, hlavně za ty, kteří žijí v domovech pro seniory. Modlíme se za pracovníky ve zdravotnictví, lékaře, sestřičky a další. Za pracovníky v sociálních službách v Diakonii, v Charitě a dalších zařízeních. Za ty, kdo o nemocné pečují doma. Modlíme se za ty, kdo museli zavřít své podniky, živnosti. Modlíme se za rodiče, na které dolehla nutnost dohlížet na vzdělávání svých dětí, a jsou z toho už vyčerpaní. Modlíme se za všechny, pro které je nynější čas velice náročný. Prosíme jeden za druhého. Prosíme o moudrost a jasné rozpoznání, co máme dělat, aby v nás a mezi námi bylo stejné smýšlení jako v Ježíši Kristu.
Vyslyš nás, když k Tobě společně voláme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš, který jsi …
Poslání: Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe sama, ale služte v lásce jedni druhým.

Požehnání: Hospodin bude chránit Tvé vycházení i vcházení nyní i na věky.

Píseň: 636 Z tvé ruky Pane můj, co dáváš, chci vzít