Bohoslužby 1. postní

Napsal uživatel admin dne So, 20.02.2021 12:30
Datum kázání
21.02.2021
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Gn 1,28; Ž 115, 16


Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky.

Píseň: 637 Díky Bohu vzdejme, králi nebeskému, který nás dobrotivě dochoval k jitru dnešnímu.

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za vše, co od tebe každý den dostáváme. Děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za naše blízké, životní partnery, děti, vnoučata. Děkujeme ti za společenství sboru, za bratry a sestry, s nimiž tě společně můžeme chválit. Děkujeme ti dnes předně za dar života. Je to ten dar největší. Prosíme, dej, abychom si života náležitě vážili a abychom tě vším, co činíme, chválili a oslavovali tvé jméno.  Prosíme, pomoz nám dnes skrze neumělá a kusá slova kazatele zaslechnout tvůj hlas. Amen 

Čtení: Žalm 88, 10 – 14

  1. Oči mám zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal, vztahoval jsem k tobě dlaně.
  2. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu?
  3. Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy?
  4. Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?
  5. Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má modlitba přichází k tobě.

 

Píseň: 433 Otče náš, milý Pane, dej nám Ducha svatého…

Text:
Gn 1,28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji.  
Ž 115, 16 Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.

 Milé sestry a bratři!
Hlavní téma minulého roku i těchto dní je pandemie, kterou se nedaří zvládat. Sledujeme denně vývoj, posloucháme komentáře v televizi, rozhlase, na internetu. Když procento pozitivně testovaných klesá, radujeme se, když stoupá, upadáme do deprese. Někdo říká, že to nesleduje, já to sleduji. A jeden rozhovor mě opravdu zaujal, vryl se mi do mysli a chtěl bych ho proto připomenout a maličko okomentovat. Šlo o rozhovor s lékařkou českého původu, žijící v Izraeli. Byla na návštěvě v Čechách a poskytla rozhovor ČT, jak se perou s pandemií v Izraeli, a jak je možné, že Izrael je ve vakcinaci o tolik napřed nejen před námi, ale celým světem. Redaktorka na začátku nejistě podotkla, že to asi bude souviset s izraelským náboženstvím, ale lékařka odpověděla, že ne. A potom vysvětlovala, že Izraelci mají naprosto jiný přístup k vakcinaci. Jednak věří vědě a nepochybují o tom, že jen vakcína může v této situaci prodloužit nebo zachránit život, a pak je pro ně život opravdu na prvním místě. Vlastně je život ještě něčím víc než tím, co je na prvním místě. Život pro Izraelce je největší Boží dar, je svatý, Izraelec se nevzdává, bojuje o život do posledka, je šťastný, když je život zachráněn, modlí se k Hospodinu o zachování života: zachovej mě při životě, vždyť uvaž, kdo by tě pak chválil. Mrtví přece nechválí Hospodina. Dokud žiji, mám ještě příležitost chválit Hospodina, děkovat mu za jeho milosrdenství a věrnost, radovat se z jeho darů. Když už jsem starý, ještě se potěšit ze svých vnoučat a pravnoučat, když jsem mladší, ještě něco udělat pro druhé, když jsem mladý i starý, ještě se potěšit pohledem na krásu Božího stvoření. Když umřu, už nebudu děkovat, chválit. Bylo pro mě až dojemné, jak paní doktorka vyprávěla, co dělá. Že po své práci jde ještě očkovat, pracuje víkend nevíkend třeba 16 hodin denně, bolí ji záda, protože u práce stojí, ale ten pocit, že prodloužila třeba jen o pár měsíců stařence či stařečkovi život, ji činí šťastnou. Nedávno zesnulý Jan Sokol o štěstí řekl, že štěstí je bonus, který přichází tam, kde ho člověk nehledá. To je přesně ono. Doktorka nijak o štěstí neusiluje, chce pracovat, zachraňovat staré i mladé a hle, naplňuje ji to štěstím. Po těžké práci odchází v noci domů a je šťastná, protože zachránila životy mnohých.

Ona řekla v rozhovoru, že tohle izraelské specifikum nemá nic společného s náboženstvím. Ale to není pravda. To dvojí, kladný postoj a víra v moderní vědu a úcta k životu jako nejvyššímu daru Božímu, vychází přímo z izraelské víry. Abych to doložil, připomenu dva texty ze Starého zákona. V Bibli hned na počátku čteme: Když Bůh stvořil člověka, řekl lidem, ploďte a množte se a podmaňte zemi. Ten pokyn, podmaňte zemi, zní dnešnímu člověku podezřele. Mnozí mu rozumí jako výzvě k drancování země. Ale to „podmaňte“  neznamená ničte zemi, vykácejte deštné pralesy, vydrancujte nerostné suroviny do posledního gramu, zalejte zemi betonem, ne. To znamená, poznejte zemi. Poznejte její podobu, zákonitosti. „Podmaňte“ zemi je výzva k vědeckému bádání. Víra a věda nejsou v rozporu, jak někdo tvrdí. Biblická víra naopak povzbuzuje k vědeckému bádání a jeho využívání ve prospěch člověka, země, světa. Vždyť Hospodin dal zemi lidem, jak čteme v žalmu. To podmaňování bychom mohli pochopit jako: dotáhněte vědecké poznatky do praxe, najděte zákonitosti, pochopte, jak to na zemi funguje, a vyrobte třeba vakcínu na neštovice, černý kašel, sars atd. Proto také bylo a je v židovském národě tolik vědců. Proto také dnes nikdo v Izraeli nezpochybňuje vakcinaci. Vakcína je výsledkem toho zkoumání a podmaňování světa, k němuž lidi vyzval Bůh.  A tak ten zvláštní a jedinečný přístup Izraelců k vakcinaci má základ v biblické víře. Mnozí Izraelci si už asi tyto souvislosti neuvědomují, mají to prostě v sobě, byli v tom vychováni. Jistě ten rozdíl mezi Izraelem a námi je i v tom, že Izrael sehnal víc vakcín. Izraelci jsou šikovní obchodníci a když něco opravdu chtějí, tak nepočítají peníze a přeplatí všechny. Ale ten zásadní rozdíl je v tom, že v Izraeli dnes nenajdete odpírače vakcín. Už ani ortodoxní židé neprotestují jako na začátku. Došli k rozpoznání, že Hospodin jim nepomůže nějakým nadpřirozeným zázrakem, ale že jim pomáhá skrze vědce, kteří vyvinuli vakcíny, skrze ty šikovné obchodníky, kteří vakcíny zajistili, a skrze ty lékaře a sestřičky, kteří je očkují, co jim síly stačí.

A ta úcta k životu je také něco, co přímo vychází z biblické víry. Není pravda, že je to nějaká izraelská zvláštnost, která nesouvisí s židovskou vírou a náboženstvím. Úcta k životu stojí v centru biblické víry. Ne, že by Izraelci nevěřili v život po smrti. Ale o něm nespekulují, poslední otázky života a smrti nechávají na Bohu. To, co jsme dostali, je tento život na zemi, za něj děkují, o něj zápasí do posledního dechu. A zápasí o něj i s Hospodinem. Přesvědčují Hospodina, aby je zachoval při životě. Jasně to slyšíme v žalmu 88. Což pro mrtvé budeš konat své divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou v temnotě známy tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Mě by nikdy nenapadlo se takto modlit. Zní to až neuctivě, možná vyděračsky. Ale za těmi slovy je právě ta úcta k životu, lpění na životě. Uvaž, Hospodine, když umřu, kdo tě bude chválit, kdo bude o tvých divech vyprávět?

A ještě na závěr připomenu žalm 115, v němž se oba probírané aspekty biblické víry objevují nerozlučně pospolu. Jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Amen

Píseň 635 Tvá, Pane, láska, nám sílu dává, je jako číše vody studené. Má sílu těšit smutnou duši a zvednout tělo zemdlené.

Ohlášky: Pokud se situace zlepší, sejdeme se k bohoslužbám opět v kostele. Budeme vás o tom včas informovat. Sbírka tuto neděli by měla být věnována na církevní tisk.
V době postní pořádá Diakonie sbírku na syrské uprchlíky v Libanonu, víc se dočtete na Postní sbírka 2021 | Darujme.cz , kdo by chtěl, může přispět individuálně.

Modlitba:
Prosíme za všechny, kteří leží v nemocnicích s covidem a zvláště za ty, kteří mají těžký průběh a zápasí o život. Prosíme za lékaře a sestřičky, kteří se o ně starají. Vstoupili jsme do postní doby, prosíme, pomoz nám, abychom tento čas přijali jako příležitost k přemýšlení o tom, co je v životě podstatné a důležité a co je naopak zbytné, čeho se můžeme zbavit, co můžeme pustit. Prosíme, když jsi nám dal dar rozumu zdravého, dej, abychom ho také užívali tobě ke cti a druhým ku prospěchu. Vyslyš nás, když se k tobě takto v Ježíšově jménu modlíme: Otče náš….

Požehnání:  Ž 121,5-8

  1. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
  2. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
  3. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
  4. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

 

Píseň: 177 Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými.