Zpráva faráře za rok 2016 pro VSS, které se konalo v Libštátě 12.3. 2017.

Napsal uživatel admin dne St, 22.03.2017 13:08

Minulý rok byl ve znamení oslav 230. výročí položení základního kamene našeho reformovaného kostela. S tím souvisela velká a nákladná rekonstrukce fary a oprava čelní stěny kostela, dále příprava slavnostního shromáždění a vydání knihy Jana Kletvíka -  Evangelíci v Libštátě od 1781 - 1945. O tom později. Nejprve pohovořím o základní činnosti sboru.

Statistické údaje

Uvádíme 111 členů, ale většina členů o sbor nejeví zájem. Průměrná účast na bohoslužbách byla 25 účastníků, ale průměr se zvedl díky dvěma hojně navštíveným shromážděním – oslavy a dětská vánoční slavnost. Reálně nás na bohoslužbách bývá do dvaceti. Salár zaplatilo 42 lidí – manžele počítáme zvlášť a tři čtvrtiny částky ze 140 000 Kč zaplatí asi deset členů sboru.

Bohoslužby

Bohoslužby se konaly v Libštátě každou neděli v 8.30h. Vedením jsem sloužil předně já. Z dalších kazatelů to byli B. Matějka, D. Blažek, K. Roskovcová, M. Hána, T. Landová, D. Ženatý, V. Syrovátka a čtenými posloužily H. Kotasová a S. Benešová. Pravidelně se kromě prázdnin konaly také dětské bohoslužby s následným programem a sdílením pro všechny účastníky. Jedním z důvodů, proč připravujeme bohoslužby pro děti, je snaha přitáhnout děti s rodiči více ke sboru. Bohužel naše snaha nepřináší kýžený výsledek. Na tyto bohoslužby přichází jen málo rodičů s dětmi. Z dětí chodí Míša Jurečka, Madlenka van de Loo, někdy Převrátilovy Zdiška a Boženka, někdy Johanka s prababičkou a Jonáš a Matyáš Brandovi z Hradce Králové. Staršovstvu jsem položil otázku, zda má cenu tyto bohoslužby připravovat, když většina rodičů o ně nejeví zájem. Staršovstvo vyjádřilo přání vytrvat. Takže pokračujeme. Tradičně nejnavštěvovanějšími bohoslužbami jsou na čtvrtou adventní neděli, kdy s dětmi připravujeme vánoční hru. Letos účinkovalo 16 dětí. Dárky pro děti opět připravila Marie van de Loo spolu s dcerami, stromek dodal P. Janata. Díky za to. Bohoslužby se konaly též na Spálově - dvakrát o prázdninách a na Štědrý den odpoledne. Těchto bohoslužeb se účastní především širší rodina Hnídkova, která má na Spálově kořeny a několik bratří a sester z Libštátu či Semil. Štědrovečerní bohoslužby navštíví i další účastníci – bývá nás kolem 40. V souvislosti s bohoslužbami je třeba poděkovat Janě Vávrové za hudební doprovod. Máme radost, že vyrůstá další varhanice – Helena Kotasová a do budoucna máme naději, že se zapojí i další varhaníci – Veronika Uzlová a Radek Hanuš. Dále mám radost z toho, že fungují nedělní presbyterské služby. V minulém roce byli pokřtěni Jitka Kmínková z Rokytnice, Václav, Veronika a Radovan Uzlovi – v současné době už z Libštátu a dítko Vojtěch Vítek z Hodkovic nad Mohelkou – tento křest vykonal Vojen Syrovátka. Vykonal jsem církevní svatební obřad Jaroslava Krajníka a Šárky Spálenské. Jsou to známí Kotasů a svatební obřad se konal na Jizerce.

Děti

Scházejí se po celý školní rok pravidelně v úterý v Semilech v rodině van de Loo - chodí 7 dětí a v pátek v Libštátě – chodí 8 dětí. Setkání má pevnou formu a obsah. Zpíváme písně ze zpěvníků Buď tobě sláva a Svítá, vypravujeme si příběhy z dějepravy, ke každému vyprávění připravujeme obrázek, který si děti vymalují, v druhé části hrajeme hry anebo si opakujeme látku formou testů. V letošním školním roce vypravujeme příběhy ze Skutků. Ve vedení těchto setkání se pravidelně střídáme s Abigail. Pro zpestření výuky využíváme též promítání biblických příběhů (DVD).

Biblické hodiny

Biblické se konají od Adventu do Velikonoc. Scházíme se k nim jednou za 14 dní po rodinách. Chodí nás asi 8. Probíráme základní biblické pojmy. V druhé části hovoříme o aktuálních tématech současnosti. Biblické hodiny mají také pevnou formu: Úvodní modlitba a píseň – většinou hostitel, výklad biblického pojmu a rozhovor – farář, druhý program – zajímavosti, aktuality a nakonec sdílení. Na podzim a na jaře se scházíme k biblické hodině společně s jičínskými v Nové Pace v knihovně. Tato setkání jsou hojně navštívená (15 – 20 účastníků) a je to příležitost k propojování obou sborů.

Zpívání

Na podnět bratra J. Vávry jsme na Velikonoce nacvičili zpívané pašije podle Matouše. Zpívání se účastnilo i několik členů křížlického sboru a jeden člen jičínského sboru. Pašije jsme zazpívali na Zelený čtvrtek v Libštátě a na Velký pátek v Křížlicích – v rámci bohoslužeb. Setkávání při nácviku bylo velmi pěkné a povzbuzující.

Pastorace

Navštěvuji podle časových možností členy sboru. Jde předně o seznamovací návštěvy. U příležitosti kulatých narozenin se snažíme s bratrem kurátorem navštěvovat oslavence a popřát jim k životnímu jubileu.

Koncerty

V rámci libštátského pozdního léta, které připravuje a realizuje bratr Jaroslav Vávra, proběhlo v reformovaném kostele i v kostelech na Hořením konci a na Spálově několik koncertů, na Spálově to bylo tradičně v souvislosti s výstavou obrazů. Návštěva těchto koncertů byla pokaždé velmi pěkná. I tím se náš sbor otevírá veřejnosti. Děkujeme bratru J. Vávrovi za jeho úsilí. Podrobný program a zhodnocení libštátského léta je připojeno k této zprávě - visí i na našich www stránkách.

Kromě koncertů v rámci LPL proběhly v Adventu dvě další hudební akce – tradiční hraní a zpívání Apaluchy a o týden později vystoupila v našem kostele skupina Pranic – Ondřej Halama a spol.

Ekumena

Pokud jde o spolupráci s ostatními církvemi na území našeho sboru, musím povědět, že se nic nezměnilo. Spolupráce je prakticky nulová. Na organizování ekumenických akcí mi nezbývá energie a čas. Byl jsem pozván v září do Semil k účasti na ekumenické shromáždění při příležitosti Díkčinění za úrodu, ale shromáždění se krylo s jinou ekumenickou akcí v Jičíně, takže jsem se omluvil. Být farářem na dvou sborech znamená, že mnoho věcí, které by bylo dobře dělat, z důvodů nedostatku času dělat nejde.

Staršovstvo

Scházelo se pravidelně každý měsíc a řešilo všechny aktuální duchovenské, hospodářské, finanční a organizační záležitosti sboru. Jsem vděčný, že staršovstvo dobře funguje, z každé schůze je pořízen zápis. Jsem vděčný předně manželům Kotasovým, kteří pro sbor „ dýchají“. Víťovi jsem vděčný za vedení našich internetových stránek. Heleně jsme vděčný, že dělá účetnictví. Umím to ocenit (že někdo dělá účetnictví a stará se o stránky), protože právě tyto činnosti v mém druhém sboru padají na mou hlavu a nezvládám je. Povinností staršovstva je vysílat zástupce na seniorátní shromáždění. Konventu LS se v loňském roce účastnili Jirka Kotas a Víťa Kříž – já se loni účastnil konventu v sousedním seniorátu – musím to střídat. A na podzim jsme se s Víťou účastnili minipresbyterní konference ve Valteřicích s názvem „Budoucnost kazatelských stanic“. Bylo to milé setkání, bohužel bez nějakých zajímavých výstupů.

Administrativa

Stále vylepšujeme seznamy členstva, abychom měli aktuální přehled o bydlišti, narozeninách atd. členů sboru. Naší snahou je, aby komunikace s většinou členů mohla probíhat elektronicky, což je nejrychlejší. Pokouším se dbát na to, abychom měli v kanceláři pokud možno přehledno a abychom plnili všechny administrativní povinnosti.

Oslavy 230. výročí kostela

Oslavy byly nejvýznamnější sborovou událostí minulého roku. Přípravy trvaly prakticky od začátku roku 2016 do „ jejich vypuknutí“. Jsme rádi, že se oslavy vydařily. Chtěli jsme si především připomenout obrovské dílo našich předků. Měli jsme radost z toho, že přijel synodní senior a kázal při dopoledních bohoslužbách, že přijeli téměř všichni bývalí libštátští faráři s manželkami, že přijeli bratři a sestry z okolních sborů, že jsme společně autobusem mohli navštívit kostely na Hořením konci a na Spálově, že jsem v sobotu zažili krásný koncert Ireny Troupové a Lukáše Vendla a Jana Siřínka, že jsme mohli slyšet nejen o historii kostelů, ale také hudební vstupy Jany Vávrové ml. ad., že se do přípravy občerstvení a zajištění hladkého průběhu oslav zapojilo více členů sboru než obvykle, že se nám podařilo vydat knihu J. Kletvíka „Evangelíci v Libštátě 1781 – 1945.“ Pozvánky na sobotní koncert a oslavy budou přiloženy k této zprávě do archivu.

Hospodářské záležitosti

O nich promluví bratr kurátor Jiří Kotas. Finanční zprávu přednese sestra Helena Kotasová. O využití fary a o bazaru promluví Abigail.

Závěrem – četl jsem si loňskou zprávu a její závěr bych mohl opsat i letos. Totiž, že farářské práce by bylo minimálně na celý pracovní úvazek, ale sbor zaplatí jen poloviční a tak je možné stihnout jen něco. Tak to prostě je. Chci poděkovat Abigail za pomoc. Dá se říct, že farářskou práci v Libštátě děláme společně. Mám radost z toho, že do sboru přibyla nová rodina – Uzlovi. Pro tak malý sboreček je to významná událost. Mám naději, že se do sboru také zapojí, alespoň částečně Jana Vávrová ml. a Radek Hanuš. Koupili totiž v Libštátě domek a usadí se zde. Radek Hanuš je varhaník a tak by mohl vypomáhat hudebním doprovodem. Uvidíme. Mám radost, že do sboru čas od času přijíždějí Bohdan a Jana Mikoláškovi a líbí se jim u nás. Mají chalupu na Rváčově. Již dvakrát Bohdan zpestřil bohoslužby hudebními vstupy. V minulém roce skončila adopce na dálku a my bychom rádi v podobných aktivitách pokračovali. Plánujeme pozvat paní Lenku Schmidt, která spolupracuje na projektu „Škola v buši v Kongu“ se záměrem se k tomu projektu připojit. Šlo by o finanční podporu a také osvětu. A chtěli bychom, aby to byla aktivita přesahující sbor i účastí, aby se k ní připojili i další podobně smýšlející lidé. Proto jsme rozhodli, aby setkání s Lenkou proběhlo v knihovně v Nové Pace, a budeme na ně zvát širší veřejnost. Plánů a nápadů máme hodně. Uvidíme, co z nich se podaří realizovat.

Petr Hudec