Kázání na Květnou neděli 2020

Napsal uživatel admin dne So, 04.04.2020 20:28
Datum kázání
05.04.2020
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Matouš 21,1-9

 

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Vstupní verš: Ježíš se učedníků ptal: Za koho mě lidé pokládají? Řekli za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich: A za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Ty jsi Kristus.

Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci

Modlitba: Synu Davidův, náš Osvoboditeli, někdy si přejeme, abys sem přišel ve viditelné vznešenosti a abys úderem ukončil všechnu bídu, všechno trápení. Ale ty vjíždíš na oslu, neseš podobu bezmocného člověka, tvoje cesta vede utrpením a smrtí. Zklamáváš nás, když od tebe očekáváme božské divy a kouzla. Utěšuješ však všechny, kdo touží po spáse, kdo doufají v nový svět, vždyť moc tvé lásky ti získala nad vším zlem. Osvoboď nás od falešných očekávání a nauč nás následovat tě odvážnou pokorou. Amen. (Sylvia Bukowski)

Čtení: Zachariáš 9, 9-10 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.

Píseň: 605 My vyznáváme: Hospodin a Ježíš Kristus, Boží Syn…

Text: Matouš 21,1-9 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“ To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: ‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘ Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“

Kázání:

Milé sestry a bratři,
dnes máme poslední neděli postní, která se nazývá Květná. Název je odvozen od toho, jak zástup lidí vítal Ježíše, když přijížděl na oslu o Velikonocích do Jeruzaléma a někteří odsekávali ratolesti stromů a házeli je na cestu. Ten příběh asi všichni dobře známe, ale pojďme si ho připomenout. Je přece neděle Květná a pak možná z příběhu zaslechneme něco nového, něco, co nás osloví. Možná už začátek příběhu je pro nás záhadný. Myslím na tu epizodu s oslátkem. Ježíš posílá dva ze svých učedníků napřed a dává jin tento pokyn: Jděte do vesnice, která je před vámi, tam naleznete oslici a s ní oslátko, Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. Jak si mohl být Ježíš jistý, že se tak stane? K tomu připojím pár slov vysvětlení. Židé očekávali příchod mesiáše, který osvobodí Izrael. A podle proroctví mesiáš přijede na oslátku. Proto před Velikonocemi přivazovali lidé před svá obydlí oslátka, aby je mesiáš mohl použít, pokud přijde. Slyšel jsem, že tento zvyk trvá dodnes. Ortodoxní židé i dnes pro mesiáše, kdyby letos přišel, přivazují před domy oslátka. K očekávání mesiáše v židovské komunitě připojím ještě jednu poznámku. Četl jsem minulý týden knihu o židech v Americe. Děj byl zasazen do období po druhé světové válce. Hitler zavraždil šest milionů evropských židů a Ben Gurion se svými druhy začal usilovat o vytvoření židovského státu. Před hlasováním v OSN byla židovská komunita rozdělená. Jedni byli pro, ale ortodoxní židé byli proti, protože židovský stát má založit mesiáš a ne liberální Ben Gurion. Když byl stát založen, střed mezi ortodoxy a liberály postupně vyprchal.

Že přijde mesiáš, o tom nikdo v židovstvu v Ježíšově době nepochyboval. Ta doba byla těhotná očekáváním příchodu mesiáše, protože to byla doba zlá. Ale představy o mesiáši se lišily. Kdo to bude a co vlastně udělá? Velmi rozšířená představa byla ta, že mesiáš bude jakýsi mstitel. Přijde a pomstí se Římanům, kteří v té době okupovali Izrael. Udělá to násilím se zbraní v ruce a nastolí jakýsi náboženský stát. Tak o tom můžeme číst v apokryfních Šalomounových žalmech. Existovaly ale i jiné představy. Například představa, o které píše prorok Zachariáš. Mesiáš podle tohoto proroctví bude postava mírumilovná. Bude spravedlivý, přinese spásu, bude pokorný. Vyhlásí nejen Izraeli ale i pronárodům, tedy neizraelským národům, pokoj. Jeho vliv se rozšíří, od moře k moři, od Řeky až do dálav země. To asi znamená po celém světě. Pravda, i v Zachariášově proroctví čteme, že mesiáš vymýtí vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně, že vymýtí válečný luk, ale není jasné, jakým způsobem to udělá. Nu, a dokonce existovala i představa o mesiáši, že bude trpět, bude jako beránek vedený na porážku. Ponese na sobě trest za naše hříchy. Avšak tím, co vykoná, přinese spravedlnost mnohým. Zemře, ale přece bude živ a bude mít početné potomstvo. Zkrátka v době Ježíšově existovaly různé představy o mesiáši.

Učedníci splnili Ježíšův pokyn. Odvázali oslátko, přivedli je, položili na ně plášť a Ježíš se na ně posadil. Tak se identifikoval s králem, jehož příchod předpovídal Zachariáš. A tímto gestem jasně řekl: Nejsem ten král mstitel, na něhož mnozí čekají, já nesu národům spásu, mír. Přišel jsem, abych hledal a spasil zahynulé, zbloudilé, uzdravoval nemocné. Přišel jsem lidem vyhlásit pokoj.

Ještě před branami Jeruzaléma na Ježíše čekal zástup lidí. Někteří na cestu prostírali své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Lidé šli před ním a za ním a volali: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosanna na výsostech. Ta scéna připomíná triumfální průvod krále, který se ubírá k hlavnímu městu, aby tam usedl na trůn a ujal se vlády. Tak nějak to vypadalo, když třeba přijížděl Pilát do Jeruzaléma. Taky to byla sláva, vítal ho zástup lidí, které tam nahnali římští vojáci. Ježíše ovšem vítá zástup, který tam nikdo nenahnal, kterému za účast nikdo nezaplatil. Vítají ho rádi. Vítají ho jako Spasitele. Představuji si, že v tom zástupu jsou lidé, kterým Ježíš pomohl, že je tam Zacheus i žena hříšnice, které Ježíš odpustil, že je tam dříve slepý člověk, kterému Ježíš navrátil zrak, a dříve hluchý, kterému navrátil sluch; že jsou tam všichni, které nasytil při tom zázračném sycení zástupů, že jsou tam učedníci, kteří s ním zažili utišení bouře, že je tam Lazar, kterého vzkřísil, a Marie, která seděla u jeho nohou a naslouchala jeho slovům a další a další, kterým pomohl. Tak si to představuji a ti všichni volají: Hossana. To je oslavné volání při náboženských průvodech, znamená: Bože pomoz, zachraň nás, spas nás. Za několik dní Ježíš stane před Pilátem a bude tam jiný zástup, který bude volat: Ukřižuj ho.

Je to zvláštní, jak rozdílné názory mohou lidé na Ježíše mít. Jedni ho ctí jako mesiáše, druzí v něm vidí podvodníka, třetí bláznivého snílka, který je k smíchu. A židé na mesiáše čekají. Kdo má pravdu? Byl Ježíš Mesiáš nebo nebyl? Tak se mne často ptaly děti v náboženství. Tak pane faráři, jak to vlastně je: byl Mesiáš nebo nebyl? Jenomže ta otázka je špatně položená. Zda Ježíš byl nebo nebyl Mesiáš, to nelze empiricky dokázat. To je záležitost víry. Správně položená otázka zní: Kým je Ježíš pro tebe!! Odpovídám sám za sebe slovy učedníka Tomáše: Pán můj a Bůh můj. Amen.

Píseň: 632
1. Neskládejte v mocných naději, v síle jejich, která skály láme, ochabne dřív nebo později, nedoufejte v zdání, které klame.
Ref. Ty jsi hoden žehnání a chvály, tvoji moc a sílu slavíme. Před tebou se, Pane Kriste, králů Králi, dobrovolně skláníme.
2. Vláda jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši, v jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší.
3. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu, proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu.
4. Znaveným on síly dodává, uvězněným snímá pouta z rukou, stojí při těch, kdo jsou bez práva, otevírá všechněm, kteří tlukou.

Ohlášky: Rozesíláme velikonoční dopis členům sboru, v druhé části doporučujeme, jak konat sbírky v době nouzového stavu. Dnešní sbírka bude určena na sborové potřeby, ale příští neděli bude sbírka celocírkevní, která je určená na Hlavní dar láska Jeronýmovy jednoty. Prosíme, pamatujte na ni. O Velikonocích se s největší pravděpodobností nesejdeme, bohoslužby budou rozeslány v písemné podobě.

Modlitba: Pane Bože, ty v Ježíši Kristu přinášíš všem národům spásu a vyhlašuješ pokoj. Prosíme tě za státníky, za všechny, kdo mají velkou odpovědnost za druhé lidi, dávej jim moudrost a pokoru. Pane, smiluj se.
Prosíme tě za všechny nemocné, osamělé, umírající. Prosíme za lidi bez domova, za chudé, zoufalé, opuštěné. Pane, smiluj se.
Prosíme tě, Pane, nejen za ně, ale také za lékaře a za všechny, kteří o potřebné pečují, za všechny, kteří jim pomáhají, dej jim sílu a trpělivost. Pane smiluj se.
Prosíme zvláště za lidi v domovech důchodců, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v psychiatrických léčebnách. Pane, smiluj se.
Prosíme za velkou rodinu těch, kteří v tebe věří, za křesťanské církve, prosíme tě ale i za lidi ostatních náboženství, kteří tě vzývají jinými způsoby, prosíme i za ty, kteří tě hledají. Pane smiluj se.
Všechno, co nás osobně trápí a tíží, ti předkládáme v tiché modlitbě ... vyslyš nás, když k tobě ještě takto voláme: Otče náš…

Poslání: Filipenským 2,5-11 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Poženání: Numeri 6,24-26 ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘

Píseň: 253 Můj klenote ze všech nejkrásnější, můj dobrý Pane Ježíši…