Bohoslužby na neděli 14. 2. 2021

Napsal uživatel admin dne So, 13.02.2021 12:36
Datum kázání
14.02.2021
Autor kázání
Petr Hudec
Kázání na text
Mt 6,10; Lk 17, 20-21; Ř 14, 17

 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Spása je blízko těm, kdo se bojí Hospodina. v zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.

Píseň: 85 Vždy, Pane, dobře svým jsi činíval…

Modlitba: Ty Bože dáváš každému z nás poslání na této zemi a zaslibuješ nám, že jednou až dokonáme svůj běh, nás přijmeš do nebeského domova. Děkujeme ti za toto ujištění. Ono nás posiluje a upokojuje. Děkujeme ti, že nás nenecháváš samotné, ale že jsi k nám přišel v Pánu Ježíši Kristu. V něm k nám zavítalo nebe. On je vůdcem na cestě k Božímu Království. A všude tam, kde se nám stává Pánem, prozařují nebeské paprsky do temnot světa, tvůj skrytý svět se k nám vlamuje. Nyní jsi nám přítomen v Duchu. Kde tvému slovu v pokoře nasloucháme, dotýká se nás Tvůj Duch a posiluje nás a vede, obnovuje nás. Vyznáváme před tebou, že jsme hříšní, prosíme, odpusť nám naše viny. A stvoř nám znovu srdce čisté, obnov v nás přímého Ducha. Jen nám svého Ducha neodnímej. Amen

Čtení: Mt 13, 31-33

  1. Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli;
  2. je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“
  3. Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“

 

Píseň:    637 Díky Bohu vzdejme…

Text: 
Mt 6,10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Lk 17, 20-21 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; 21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
Ř 14, 17 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.

   
    Milí bratři a milé sestry!
    Přijď království tvé. Tak nás Pán Ježíš učí prosit. Pro mnohé je Boží království záležitost posmrtná. Doufáme, a já také pevně doufám, že po smrti přijdu do Božího království. O tom, jak to bude, má každý z nás jiné představy. Mně stačí, co čtu v Bibli. Totiž, že to bude radostné překvapení, že to bude naprosto něco jiného, lepšího, většího, než si dokážu představit. Že to bude něco, co oko nevídalo a ucho neslýchalo a co na mysl lidskou nevstoupilo. A ještě věřím, že se tam nerozplynu do nějakého obláčku, ale že tam budu žít ve společenství s Bohem i lidmi, kteří mě tam předešli. Jak se to může stát? To nevím a ani mě to netrápí. To nechávám na Pánu Bohu. Však on to nějak zařídí. On to slíbil, on to splní. Když stvořil tento svět a celý vesmír, tak pro něj není problém probudit mě ze smrti. To věřím a to mě pomáhá, i když musím přiznat, že se moje víra někdy zachvěje a mám strach. Ale potom se vždy znovu upevní. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na jednoho bratra z Křížlic. Bratr Janata byl obr, chodil v lesáckém oděvu a v lese pracoval. V létě, v zimě kácel stromy a stahoval jejich kmeny koňmo do údolí. Zvláště v zimě to byla práce velice náročná. Brodil se po pás ve sněhu. Celý den zůstával v tom mokru. Usušil se až doma, když přišel z práce. Když mu táhlo na šedesát, začal se těžko pohybovat. Dostal lázně. A když se vrátil, tak nám o tom vyprávěl v kuchyni, kde jsme měli biblickou hodinu. Se slzami v očích líčil něco, co v životě nezažil. To bylo tak nádherné. Jako v Božím království. Řekl jsem mu, ale Boží království je něco ještě mnohem lepšího. A tak to já se na to už moc těším, odpověděl. Pak brzy umřel a já věřím, že jeho sny jsou již naplněny. Chci tím jen povědět, že mnoho lidí si spojuje Boží království jen s posmrtným životem. A v Bibli lze nalézt mnoho textů, které mluví o Božím království jako o skutečnosti posmrtné a budoucí. Pán Ježíš říká lotrovi, který na kříži prosí: Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ještě dnes se mnou budeš v ráji. To je totéž, co Boží království. Na tomto místě je ráj něco, co přichází po smrti. V Janově evangeliu, říká Ježíš, že odchází k nebeskému Otci, aby tam svým učedníkům připravil místo. Ale jinde jsou v Bibli výroky, z nichž vyplývá, že Boží království není čistě posmrtná záležitost. Pán Ježíš o Božím království mluví převážně v podobenstvích. Vypráví třeba, že s Božím královstvím je to jako s kvasem, který žena vmíchá do těsta a on ten kousek kvasu nakonec prokvasí celé těsto. Nebo, že s Božím královstvím je to jako se zrnkem hořčice, které je nejmenším ze všech semínek, ale rostlina, která z něj vyroste je tak veliká, že si v její koruně mohou stavět hnízda ptáci. Anebo, že s Božím královstvím je to jako se svatbou, kam jsou pozváni hosté, aby zasedli ke stolu a radovali se s ženichem a nevěstou. Stačí to pozvání přijmout a člověk vchází na svatbu. A to pozvání je pro všechny, i pro lidi na cestách a mezi ploty. Někteří však pozvání nepřijímají a je zvláštní, že jsou to právě ti první, kteří byli pozvaní. Brání jim v tom časné starosti, které se stávají v jejich životě prioritou. V těchto podobenstvích jako by Boží království bylo již něčím přítomným, co můžeme aspoň v malé míře prožívat již nyní a ne až po smrti. A naplno to Ježíš říká v Lk evangeliu. Na otázku farizeů, kdy přijde Boží království, odpovídá: Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci: Hle je tu nebo tam! Vždyť Boží království je mezi vámi. Boží království - to je Boží svět, který je našemu zraku skrytý. Ale tu a tam jakoby probleskne do naší přítomnosti, do toho našeho světa. Prosba: přijď království tvé, nevyjadřuje jen touhu, aby Boží království konečně přišlo v plnosti své slávy, ale vyjadřuje i touhu, aby se Boží svět již prolomil, byť částečně do naší přítomnosti, aby Bůh mezi námi a v nás již nyní kraloval. Jednou se to již stalo. V Ježíši Kristu, v jeho životě a slovech se Boží svět prolomil do světa našeho. A tak to slovo apoštola Pavla - co oko nevídalo a ucho neslýchalo a na mysl lidskou nevstoupilo - můžeme trošku poopravit. Viděli jsme mnoho z Božího království a slyšeli jsme o něm mnoho. V Ježíši Kristu a od Ježíše Krista. A všude tam, kde se ztišíme a posloucháme jeho hlas a činíme, co on říká, tam Boží království přichází. Celé Kázání na hoře, v jehož středu nacházíme modlitbu Páně, je jakýsi řád Božího království. Myslím, že všude tam, kde nenecháváme zapadnout slunce nad hněvivostí svou a kde jsme si v manželství věrní a mluvíme jasně a upřímně a konáme skutky dobrodiní tak, že levice neví co činí pravice, a kde nedopustíme, aby nás ovládla nenávist k nepříteli, ale jsme připraveni ke smíru, kde se modlíme v upřímnosti a pokoře a soudíme napřed sebe a pak druhého, kde tlučeme na dveře Božího království a hledáme ho a nenecháme se ovládnout ustaraností, ale spolehneme na Boží péči, jsme nejen jako dům postavený na skále, který obstojí, i když přijdou bouře a vichr, ale všude tam Boží království probleskuje do našeho světa a je to vidět a je to nakažlivé aspoň pro někoho. Apoštol Pavel říká: Vždyť Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. To se plně shoduje se zvěstí Starého i Nového zákona. Kde Bůh kraluje, kde se prolamuje, ten svět Boží, Boží vláda do našeho světa, tam nastává spravedlnost. V žalmu 85 se praví, že tam, kde mají lidé bázeň před Hospodinem, tam se setkávají milosrdenství a pravda a spravedlnost s pokojem si dávají políbení a ze země raší pravda a z nebe shlíží spravedlnost. A Pán Ježíš říká: Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost. Boží království to je též pokoj, šalom, harmonie mezi lidmi i stvořením. Pokoj právě Ježíš přináší. Pokoj lidem je zaslíben již při narození Ježíše. A později Pán Ježíš říká: Nebojte se, já jsem přemohl svět. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět dává. Já dávám vám. A o radosti není třeba mluvit. O té se v Bibli píše stále znovu: Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Zůstaňte ve mě a já ve vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte - li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Boží království je dohromady spravedlnost, pokoj a radost. A nic z toho nesmí chybět. Protože radost bez spravedlnosti je krátkodechá a mír bez spravedlnosti je prohnilý a spravedlnost bez radosti a pokoje může být chladná a tvrdá. V Matoušově evangeliu Pán Ježíš ještě přibližuje, co znamená prosba: přijď království tvé. To znamená, ať se děje tvá vůle jako v nebi tak i na této zemi. Někdo říká, že vše, co se na zemi děje, je Boží vůle. Ale to není pravda. To by nás Pán Ježíš neučil prosit: buď vůle tvá i na zemi. Pán Ježíš ví, že se na zemi velmi často neděje Boží vůle, a proto nás učí prosit: buď vůle tvá i na zemi. A když on je nám Pánem, tak se Boží vůle na zemi děje a světlo Božího království prozařuje temnotu. Prosba: přijď, Boží království tedy vyjadřuje jednak touhu, aby Boží království už přišlo ve své slávě, jak je zaslíbeno, ale současně prosíme těmito slovy: Pane Bože, pomoz nám, ať se tvá vůle děje v našem životě v církvi, ve společnosti, v celém světě. Ať se víc a víc prosazuje spravedlnost, pokoj a radost působením Ducha svatého. Amen.

    Píseň: 423 Kéž prvních svědků duch se vzbudí a na hradbách tvé církve věrně bdí, tvé slovo, Pane, nechť je pudí a nepřátelství ať jim nevadí. Kéž pronikne tvé slovo celý svět, národy všechny vede k tobě zpět.

Ohlášky: Z důvodu opatrnosti se zítra bohoslužby nekonají, proto posíláme bohoslužby písemně. O dalším konání bohoslužeb vás budeme včas informovat.

Modlitba Páně: Otče náš…

Poslání: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.

Požehnání: Pán s vámi.

Píseň: 582 Toužíme v lásce žíti stále…